Jak w praktyce wyglądają wielomiesięczne okresy rozliczeniowe?

Jak w praktyce wyglądają wielomiesięczne okresy rozliczeniowe?

Okres rozliczeniowy to określony fragment czasu, w którym pracodawcy organizują i kontrolują czas pracy pracowników, zgodnie z regulacjami dotyczącymi wymiaru oraz systemu czasu pracy. Ma on istotne znaczenie w monitorowaniu i sprawdzaniu, czy poszczególni pracownicy przestrzegają norm czasu pracy.

Jak w praktyce wyglądają wielomiesięczne okresy rozliczeniowe?

Jak w praktyce wyglądają wielomiesięczne okresy rozliczeniowe?

Okres rozliczeniowy to określony fragment czasu, w którym pracodawcy organizują i kontrolują czas pracy pracowników, zgodnie z regulacjami dotyczącymi wymiaru oraz systemu czasu pracy. Ma on istotne znaczenie w monitorowaniu i sprawdzaniu, czy poszczególni pracownicy przestrzegają norm czasu pracy.

27.03.2024

Czym jest okres rozliczeniowy?

Okres rozliczeniowy to określony fragment czasu, w którym pracodawcy organizują i kontrolują czas pracy pracowników, zgodnie z regulacjami dotyczącymi wymiaru oraz systemu czasu pracy. Ma on istotne znaczenie w monitorowaniu i sprawdzaniu, czy poszczególni pracownicy przestrzegają norm czasu pracy.

W trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym istnieje możliwość bardziej efektywnego planowania harmonogramu pracy niż w przypadku miesiąca. Dzięki takiemu okresowi pracy pracodawca nie jest ograniczony wymiarami czasu pracy w poszczególnych miesiącach, lecz stosuje wymiar obowiązujący przez cały ten okres.

Zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 129 § 1 KP), czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie i średnio 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, ustalonym w danym okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 4 miesięcy.

Jakie mogą być okresy rozliczeniowe?

Zgodnie z Kodeksem pracy, w zależności od systemu czasu pracy, dopuszcza się stosowanie następujących okresów rozliczeniowych:

  • do 4 miesięcy dla systemów czasu pracy: podstawowego, zadaniowego oraz przerywanego
  • 1 miesiąca w równoważnym systemie czasu pracy, gdy występuje skrócony tydzień pracy lub praca weekendowa
  • do 4 tygodni w przypadku pracy w ruchu ciągłym

Okres rozliczeniowy obowiązujący w danym zakładzie pracy ustalany jest we współpracy z zakładową organizacją związkową w ramach układu zbiorowego pracy. W przypadku braku takiej organizacji pracodawca samodzielnie określa okres rozliczeniowy i informuje o nim w regulaminie pracy lub ogłasza w obwieszczeniu

Jak wydłużyć okres rozliczeniowy?

W firmie okres rozliczeniowy stanowi ramy czasowe dla pracy pracowników, na podstawie których oblicza się ich wymiar czasu pracy oraz dokonuje oceny, czy przekroczono normy czasu pracy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, godziny nadliczbowe obejmują pracę wykonywaną ponad obowiązującą normę czasu pracy pracownika oraz pracę wykonywaną poza dobowym przedłużonym wymiarem czasu pracy, wynikającym z obowiązującego systemu i planu czasu pracy.

Nadgodziny dzielą się na dwie kategorie:

  • Nadgodziny dobowe występują po przekroczeniu normy dobowej lub przedłużonego wymiaru dobowego określonego w planie pracy. Nadgodziny dobowe rozliczane są na bieżąco, czyli wraz z najbliższym wynagrodzeniem w danym miesiącu,
  • Nadgodziny średniotygodniowe występują po przekroczeniu przeciętnej normy tygodniowej. Ich rozliczenie następuje na koniec okresu rozliczeniowego, aby porównać faktycznie przepracowane godziny z obowiązującymi normami. Nadgodziny średniotygodniowe rozliczane są na koniec okresu rozliczeniowego, niezależnie od jego długości (trzy, cztery miesiące czy rok).

Warto zaznaczyć, że nadgodziny powinny występować tylko w wyjątkowych sytuacjach. Mogą one wynikać z nagłych zdarzeń losowych, takich jak konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej, ochrony mienia lub środowiska, oraz usuwania awarii. Wyjątkiem są także szczególne potrzeby pracodawcy, takie jak konieczność zastępstwa pracownika na chorobowym, urlop na żądanie lub większe zapotrzebowanie na pracę niż pierwotnie planowano.

Jak liczyć 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy?

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy zaczyna się pierwszego dnia miesiąca i kończy ostatniego dnia miesiąca. Aby ustalić ten okres, należy obliczyć wymiar czasu pracy w danym przedziale czasowym, stosując następujące kroki:

Liczba pełnych tygodni występujących w tym okresie * 40 godzin

Pozostałe dni robocze (które wchodzą w skład okresu rozliczeniowego) * 8 godzin.

Za każdy ustawowo dzień wolny świąteczny, który przypada w innym dniu niż niedziela, odejmij 8 godzin.

Na podstawie obliczenia, wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w roku 2024 wynosi:

  • od 1 stycznia do 31 marca – 504 godziny
  • od 1 kwietnia do 30 czerwca – 488 godzin
  • od 1 lipca do 30 września – 520 godzin
  • od 1 października do 31 grudnia – 496 godzin

Grafik pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, rozkład czasu pracy danego pracownika może być ustalony na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, ale musi obejmować co najmniej jeden miesiąc.

Planując harmonogram pracy na trzymiesięczny okres rozliczeniowy, pracodawca ma większą swobodę w ustalaniu ilości godzin pracy. To pozwala mu lepiej dostosować czas pracy do bieżących potrzeb. Na przykład, jeśli trzymiesięczny okres rozliczeniowy od lipca do września obejmuje 520 godzin, pracodawca może zaplanować pracownikowi 200 godzin w lipcu, 200 godzin w sierpniu i 120 godzin we wrześniu. W okresie rozliczeniowym miesięcznym nie byłoby to możliwe, ponieważ wymagałoby przestrzegania miesięcznego wymiaru czasu pracy wynoszącego na przykład 168 godzin.

Jednakże ważne jest zachowanie minimalnych przerw dla pracownika oraz zgodność z przepisami wewnątrzzakładowymi dotyczącymi rozkładu pracy. Przestrzegając tych wytycznych, możliwe jest zaplanowanie grafiku pracy zawierającego większą ilość dni niż wymiar etatu.

Okresy rozliczeniowe w Atom ERP

W systemie Atom ERP dostępny jest moduł HR, który w kontekście trzymiesięcznych okresów pracy, umożliwia ich rozliczanie oraz kontrolę. Moduł HR zapewnia także wsparcie dla zarządzania pracownikami, którzy zostali oddelegowani do pracy u zewnętrznego klienta. Taka delegacja jest dokumentowana zgodnie z praktyką danego przedsiębiorstwa i określa czas oraz warunki (np. stanowisko), na których pracownik zostaje wysłany do pracy u klienta. Okresy pracy oraz dokumenty oddelegowań są kluczowe, obok umów i kart czasu pracy, dla automatycznego naliczania wynagrodzeń pracowników w ramach cyklicznych rozliczeń. Dzięki temu systemowi może efektywniej zarządzać procesem płacowym, uwzględniając szczegóły dotyczące czasu pracy i delegacji pracowników.

Okres rozliczeniowy a nadgodziny?

Przepisy Kodeksu pracy pozwalają na wydłużenie okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy, jednakże konieczne jest uzasadnienie takiej decyzji obiektywnymi, technicznymi lub związanymi z organizacją pracy przyczynami. Takie uzasadnienie może wynikać na przykład ze specjalnych potrzeb pracodawcy, które związane są z warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania określonych prac lub ich sezonowym zapotrzebowaniem, bądź też z kwestiami technicznymi, takimi jak metody produkcji czy procesy wytwarzania.

Na zakończenie tego okresu pracodawca ma obowiązek rozliczyć czas przepracowany przez pracowników. Jeśli okres rozliczeniowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, należy dokonać odpowiedniego rozliczenia na koniec grudnia bieżącego roku.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania