Magazyn

Atom wspomaga pracę firmy na wielu płaszczyznach a z modułem magazynowym także i zarządzanie posiadanymi towarami, produktami czy materiałami, staje się prostsze i szybsze.

Magazyn

Atom wspomaga pracę firmy na wielu płaszczyznach a z modułem magazynowym także i zarządzanie posiadanymi towarami, produktami czy materiałami, staje się prostsze i szybsze.

Magazyny

Nie każdy magazyn musi być wielką halą pełną produktów, może być zwykłym podręcznym składem, np. narzędzi czy materiałów biurowych. Takich magazynów / składów firma może posiadać wiele - np. w branży budowlanej mały magazyn znajduje się na każdej budowie. Ważne, by wiedzieć w którym co się znajduje, czego zaczyna brakować i co trzeba do nich dostarczyć. Dlatego bez znaczenia, mały czy duży, magazyn służy do przechowywania towarów.

Towary

W magazynie przechowywane są nie tylko towary handlowe czy materiały do produkcji, ale także wyposażenie, materiały biurowe, środki ochronne dla pracowników i wiele innych przedmiotów zależnych od profilu wykonywanej działalności. Wszystkie towary łączy fakt, że posiadają one swoje miejsce przechowywania, wartość oraz ilość. Atom ERP pozwala szybko wyszukiwać towary pomiędzy wieloma magazynami, zarówno po nazwie, jak i oznaczeniach.

Towary

Towary, na potrzeby identyfikacji można podzielić na kategorie towarów - pozwala to pogrupować, przynajmniej w systemie, podobne produkty we wspólne grupy. . Podział na kategorie jest dowolny, a sama struktura kategorii może być wielopoziomowa. Co istotne, z każdą kategorią można powiązać symbol, według którego automatycznie generowany będzie indeks magazynowy towaru z tej kategorii.

Jak w pozostałych miejscach Atoma, tak i w towarach można gromadzić załączniki (karta gwarancyjna, instrukcja obsługi), komentować (opisać historię serwisowania, wskazówki co do eksploatacji), ale przede wszystkim zarządzać dokumentami magazynowymi czy analizować stany magazynowe tego towaru.

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

Każda operacja związana z towarami w magazynach dokumentowana jest odpowiednim typem dokumentu. Dokumenty te generują się automatycznie wraz z wyborem odpowiedniej operacji - przyjęciem czy wydaniem z magazynu oraz jej źródłem - wewnątrz firmowym lub zewnętrznym. Każdy z dokumentów da się łatwo wydrukować, a także utworzyć jego kopię, aby dodać kolejny podobny dokument.

PZ - przyjęcie zewnętrzne

Przyjęcie zewnętrzne oznacza wprowadzenia na stan magazynu towarów, które odebrano od zewnętrznego dostawcy, które nie były wcześniej ewidencjonowane w innych firmowych magazynach. Tworząc taki dokument wskazujemy od kogo nabywamy towary, do którego magazynu one trafiają, a później określamy jakie towary w jakiej ilości i po jakiej cenie mają zostać przyjęte na wskazany magazyn.

MM - przesunięcie międzymagazynowe

W odróżnieniu od przyjęcia zewnętrznego, przesunięcie międzmagazynowe dotyczy dostawy wewnątrz-firmowej, z yinnego firmowego magazynu. W pierwszym ze wskazanych magazynów towary są zdejmowane ze stanu, a w drugim przyjmowane na stan w tej samej ilości.

WZ - wydanie na zewnątrz

Dokument wydania zewnętrznego stanowi potwierdzenie przekazania towarów z magazynu jakiemuś zewnętrznemu podmiotowi, np. w wyniku sprzedaży, wycofania, zwrotu itp. Analogicznie jak w dokumencie przyjęcia zewnętrznego określamy komu, z którego magazynu jakie towary zostają wydane.

PD - przydział

Dokument przydziału, to dokument wydania towaru w okresowe posiadanie pracownika. Np można pracownikowi wydać narzędzia, maszyny, sprzęt komputerowy itp towary, z których czasem pracownik będzie się musiał rozliczyć - tzn zwrócić otrzymane towary (w przeciwieństwie np do wydania odzieży służbowej, której pracownik nie będzie zwracał, a której wydanie dokumentuje druk RW rozchodu wewnętrznego.

ZD - zwrot przydziału

Dokument przeciwstawny dokumentowi PD przydziału towaru pracownikowi. Pracownik, po zakończeniu użytkowania laptopa, wiertarki czy innych powierzonych mu towarów zwraca je do magazynu. Dzięki zastosowaniu dokumentów przydziału i zwrotu, można w każdej chwili śledzić towary będące w posiadaniu pracownika, co jest szczególnie istotne np. w momencie zakończenia okresu zatrudnienia.

RW - rozchód wewnętrzny

Zdarzenie związane z rozchodem wewnętrznym w magazynie firmowym to np. przekazanie towarów na użytek firmy, np wydanie tonera czy papieru do drukarki - nie zakładamy że produkt ten powróci do magazynu. Jeden z pracowników potwierdza przyjęcie na wydruku, a system automatycznie zdejmuje towar ze stanu (traktuje go jako wewnętrznie zużyty)

ZW - zwrot wewnętrzny

Jeśli jednak towary czy materiały wydane dokumentem RW muszą powrócić do magazynu (bo np. wydano je błędnie, za dużo itp) wtedy potrzebny jest dokument przyjęcia na magazyn towarów z wewnętrznego źródła w firmie.

Stany magazynowe

Dla każdego z towarów dostępna jest historia zmian stanów magazynowych wykazana dokumentami magazynowymi

Stany magazynowe

Dzięki historia zmian stanów magazynowych można w szybki sposób określić dostępność produktu w każdym z magazynów lub zbiorczo. Pomaga to w planowaniu zamówień i produkcji czy logistyki pomiędzy magazynami.

Dodatkowo, istnieje możliwość odfiltrowania stanów dowolnych magazynów, czy też stanów ze wskazanych kategorii towarowych. Można także odszukać towary zakupione od wskazanego kontrahenta, bądź wydane na użytkowanie konkretnemu pracownikowi.