Transport Spedycja Logistyka

Moduł TSL zapewnia narzędzia wspierające działania związane z organizacją i rozliczaniem transportów. Atom zapewnia możliwość dodawania transportów, obsługiwanych przez zewnętrznych lub własnych przewoźników, wylicza zarobki i pozwala fakturować klientów za wykonane usługi.

Transport Spedycja Logistyka

Moduł TSL zapewnia narzędzia wspierające działania związane z organizacją i rozliczaniem transportów. Atom zapewnia możliwość dodawania transportów, obsługiwanych przez zewnętrznych lub własnych przewoźników, wylicza zarobki i pozwala fakturować klientów za wykonane usługi.

Zlecenia transportowe

Na obsługę zlecenia transportowego w Atomie składa się planowanie trasy, pilnowanie finansów i generowanie dokumentów. Zlecenie transportowe przede wszystkim zawiera dane klienta zlecającego, na rzecz którego dokonywany jest transport oraz dane przewoźnika, który transport będzie obsługiwał.

Zlecenia transportowe

Przy tej okazji zbierane są także dane o kosztach transportu i ofercie cenowej przedstawionej klientowi. To pozwala już na tym etapie poznać rentowność zlecenia. Oprócz kwot, ustalane są także warunki płatności obu stron. Można ustalić ilość dni terminu płatności uzależnioną od daty dostarczenia faktury (a nie jej wystawienia).

Zależnie od konfiguracji, system może wymagać, aby przewoźnicy czy klienci byli wybierani tylko spośród klientów o zweryfikowanym statusie bezpieczeństwa (wypłacalni, z ubezpieczeniem itp). Jak z innymi obiektami w systemie tak i ze zleceniami można wiązać załączniki, sprawy czyli zadania i spotkania a także prowadzić wewnątrz firmowe dyskusje o realizacji zlecenia

Planowanie trasy

Na zlecenie składa się lista załadunków i rozładunków, które mają być wykonane w ramach usługi dla klienta. System pilnuje, by każda przyjęta ilość została rozładowana, czyli pilnuje bilansu towarowego zlecenia. Trasa to w systemie uporządkowana lista operacji, a na każdą operację składają się dane o miejscu, czasie i towarach do załadowania lub rozładowania. Aby usprawnić wprowadzanie długich tras Atom zapewnia kilka mechanizmów pomocniczych. Po pierwsze możliwe jest klonowanie innych zleceń wraz z trasami, to pozwala przyspieszyć obsługę zleceń cyklicznych. Po drugie, Atom zapewnia bazę adresową całej Europy - wystarczy wpisać kod pocztowy a miasto, kraj i region uzupełniają się same, pozostaje doprecyzować ulicę. Na każdym etapie trasy istnieje możliwość zdefiniowania uwag i poleceń dla przewoźnika, by cały transport przebiegał bez zakłóceń.

Wydruki i wysyłka zleceń

Zlecenie transportowe można wydrukować (poprzez pobranie do PDFa) na dowolnym szablonie wydruku. Szablony są edytowalne i można mieć przygotowanych wiele szablonów na różne okazje. Nie ma też problemu z wydrukiem zlecenia w wersji dla klienta lub dla przewoźnika - wystarczy przygotować, dedykowane dla każdej ze stron, wersje.

Podobnie jak szablony wydruków, dzięki modułowi komunikacji, można definiować powiązane ze zleceniami szablony wiadomości e-mail i SMSów. Dzięki nim, z karty przeglądu zlecenia, można takie zlecenie wraz z załącznikami wysłać do klienta, przewoźnika czy innej powiązanej ze zleceniem strony. Można powiadomić SMSem kierowcę już w trakcie realizacji transportu, a wszystkie te wiadomości zachowają się w przeglądzie aktywności związanej z obsługą zlecenia.

Fakturowanie

W efekcie realizacji zlecenia powstają koszty - koszty te, w postaci faktur, można wiązać kontekstowo ze zleceniem. Ponieważ koszt transportu jest wcześniej ustalony i wprowadzony do zlecenia wraz ze wskazaniem realizującego transport przewoźnika, dodanie faktury często sprowadza się do wpisania jedynie numeru faktury i potwierdzenia zaczytanych ze zlecenia kwot i danych adresowych przewoźnika.

Podobnie łatwo wystawia się faktury dla klientów - dane klienta, warunki płatności i kwota należna za wykonanie zlecenia są już zdefiniowane. Wystawienie faktury sprowadza się więc ponownie głównie do ich potwierdzenia, bo w odróżnieniu od faktury kosztowej, numer generowany jest automatycznie, kurs waluty zaczytuje się z NBP, warunki płatności także są ustalone, a nazwa pozycji na fakturze może być wstępnie skonfigurowana (np. jako “Realizacja zlecenia transportowego”).

System Atom wspiera często spotykane w branży faktury z terminem płatności zależnym od daty dostarczenia. W tym trybie, do czasu podania daty wpływu faktury, termin jej płatności (na przykład na potrzeby wstępnej analizy na cashflow) jest liczony od daty wystawienia, a po podaniu daty wpływu jest korygowany na właściwy. Datę wpływu można pozyskiwać automatycznie, dzięki wysyłce faktur papierowych poprzez moduł wysyłek pocztowych i kurierskich, który pozwala na śledzenie przesyłek..

Rozliczenie zleceń

Atom zapewnia mechanizm rozliczania zleceń, który podsumowuje zlecenia transportowe z wybranego okresu. Można analizować okresy do rozliczenia według daty ostatniego rozładunku na zleceniu albo daty wprowadzenia - tym sposobem zyskujemy dwa alternatywne mechanizmy rozliczania wykonanych lub  wprowadzonych transportów. System wylicza zysk związany z każdym zleceniem z osobna, w walucie zlecenia, a także dostarcza podsumowań zbiorczych, w walutach zleceń jak i przewalutowanych na złotówki, co ułatwia analizę, gdy używanych jest wiele walut.

Rozliczenie zleceń

Każde zlecenie transportowe ma przypisanego opiekuna czyli spedytora, odpowiedzialnego za jego koordynację i sprawny przebieg. Rozliczenie sumuje, dla każdego spedytora, wypracowany zysk ze zleceń a także przewalutowuje go po średnim kursie w danym okresie na złotówki.W rezultacie, każdy spedytor ma wyliczoną wypracowaną kwotę zysku w PLN, według której można naliczyć mu prowizję, przyznać nagrodę czy dokonać innej analizy zgodnej z umową czy wewnętrznymi regulaminami firmy. Wszystkie wyliczone dane są dostępne w postaci eksportu do pliku XLSX do dalszej obróbki. Z danych tych można np skorzystać w połączeniu z modułem kadrowym i dokonać wypłaty wypracowanych prowizji.

Raporty

Raporty w module TSL stanowią analityczne wsparcie w zakresie obsługi zleceń transportowych, ich rentowności i aktywności spedytorów.

Raporty

Udział klienta w zleceniach

Raport udziału klienta w zleceniach pozwala wskazać 20 klientów z największą ilością zleceń w analizowanym okresie czasu. Uzyskuje się w ten sposób informację, którzy klienci mogą być uznani za kluczowych dla firmy. Jednak nie tylko ilość zleceń ma znaczenie. Raport pozwala porównać, jaki zysk wygenerował każdy z nich i jaki ten zysk stanowi udział w całości zysku. Dla przykładu, jeden z klientów może mieć wiele słabo rentownych zleceń, inne mniej, ale znacznie bardziej rentownych. Wskaźnik procentowego zysku będzie w tym drugim przypadku znacznie wyższy, a co za tym idzie klient z mniejszą ilością zleceń może mieć dla firmy większą wartość, niż ten z dużą ilością.

Średni zysk na zlecenie

Raport średniego zysku na zlecenie analizuje jak w czasie rozkładają się takie wskaźniki jak liczba zleceń, wartość frachtu czy zysku, wartość średniego zysku na zlecenie. Dzięki temu widać, jak zmienia się nie tylko sumaryczne ilość zleceń w okresie, ale przede wszystkim jak zmienia się ich średnia wartość. Malejąca liczba zleceń przy wzroście średniego zysku ze zlecenia może być pożądanym efektem np. optymalizacji poprzez odrzucenie mniej zyskownych źródeł zleceń i skupienie się na tych o większej rentowności. Dane te można analizować w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych a także dla jednego wybranego klienta lub wszystkich zleceń ogółem.

Udział spedytora w zysku

Ten raport pozwala zweryfikować skuteczność spedytorów i działa na zasadzie zbliżonej do raportu udziału klientów w zyskach. Pokazuje, jaki procent zleceń przypada na każdego ze spedytorów, a także jaki z niego wynika udział w ogółem wypracowanych zyskach. Analogicznie do klientów, spedytor który ma 20% wszystkich zleceń, może odpowiadać za 10% lub 30% wypracowanego przez wszystkich zysku. Dopiero połączenie tych 2 wartości (aktywności i rentowności) daje obraz prawdziwej skuteczności.

Przeterminowane faktury

Do zadań spedytorów może należeć nie tylko pozyskiwanie transportów, ale też utrzymanie dobrej relacji z klientem i co chyba najtrudniejsze - wsparcie w windykacji należności od klienta. Tu z pomocą przychodzi raport przeterminowanych faktur, prezentujący listę tych faktur wg okresu ich przeterminowania wraz z kompletem istotnych informacji oraz zestawienie spedytorów za te płatności odpowiedzialnych.

Widgety niezafakturowane i niezamknięte zlecenia

Widget nie jest typowym raportem, jest dodatkiem do pulpitu np. spedytora i pokazuje te zlecenia, które już się zakończyły, a nie zostały jeszcze zafakturowane. Dzięki temu żaden spedytor nie przegapi zakończenia realizacji zaplanowanego z dużym wyprzedzeniem transportu i na czas wystawi fakturę. Jest to szczególnie ważne, gdy o terminie płatności decyduje dopiero data skutecznego dostarczenia faktury klientowi. Drugi z dodatków pokazuje te zlecenia, które według listy załadunków i rozładunków już się zakończyły, ale ich status tego nie odzwierciedla.