Projekty

Każda firma realizuje swoje zadania w inny sposób, a zadania znacznie różnią się pomiędzy firmami z różnych branż. Jednak niemal w każdej firmie da się wydzielić pewne grupy procesów, które są powtarzalne, a wszystkie one dotyczą czegoś, co w dużym uogólnieniu można nazwać projektem.

Projekty

Każda firma realizuje swoje zadania w inny sposób, a zadania znacznie różnią się pomiędzy firmami z różnych branż. Jednak niemal w każdej firmie da się wydzielić pewne grupy procesów, które są powtarzalne, a wszystkie one dotyczą czegoś, co w dużym uogólnieniu można nazwać projektem.

Projekty

W agencji pracy projektem będzie np. dostarczenie pracowników klientowi, a w agencji opieki będzie to bardziej wyspecjalizowane dostarczenie opiekunów do opieki nad podopiecznymi, ale w innych branżach projektem będzie zlecenie budowlane, zlecenie programistyczne, zaprojektowanie wydruków czy zaplanowanie kampanii marketingowej.

Projekty

Częścią wspólną tych działań, w różnych przypadkach, są przede wszystkim:

  • fakt wykonywania ich na rzecz jakiegoś klienta (bądź na własny użytek - jak projekty rozwojowe)
  • ramy czasowe - zazwyczaj jest jakaś data początku i końca (często zmieniana, ale jednak ważna)
  • wyróżnik - nazwa lub numer - czasem nazwa zależna jest od klienta, ale pamiętajmy, że dla jednego klienta można prowadzić wiele projektów (także w tym samym czasie)
  • sprawy w postaci zadań czy spotkań
  • pliki, dokumenty - wszelkie załączniki związane z realizacją projektu

Zarządzanie projektem

Bez względu na to czym w danej firmie jest projekt, praca nad nim przebiega według pewnego schematu, który można odzwierciedlić za pomocą procesów realizowanych w ramach rozłożonych w czasie etapów. Na każdy etap może składać się wiele zadań do zrealizowania przez różne osoby. Realizacja wszystkich zadań z danego etapu pozwala zamknąć jego realizację.

Planowanie obłożenia projektów

Okresy projektów określają wielkość zespołu w zadanym okresie czasu. W jednym ze scenariuszy może to być wielkość zespołu pracującego nad rozwojem produktu: z początku mniejszy zespół projektowy z czasem wzbogacony o dodatkowe osoby. W przypadku projektów polegających na dostarczeniu zespołu do klienta, np. na budowę, czy do opieki nad starszą osobą, okresy będą określały ile w danym czasie pracowników powinno być dostarczonych klientowi.

Planowanie obłożenia projektów

Okresy projektu i ich planowane obłożenie stanowią podstawę harmonogramowania projektów, stanowią swego rodzaju matrycę etatów do obłożenia pracownikami. Mechanizmy planowania harmonogramu pozwalają na pilnowanie, czy obłożenie projektu pracownikami jest zgodne z założeniami.

W przypadku rozliczeń dostępnych w module zarządzania zasobami ludzkimi, w którym dostępne są automatyczne metody rozliczania czasu pracy z pracownikami i klientami, okresy pracy mogą wpływać na obciążenie klienta podczas fakturowania. Dzięki temu możliwe jest także fakturowanie z góry, za zaplanowany czas pracy pracowników agencji u klienta.

Przydziały pracowników do projektów

O tym, który pracownik pracuje w którym projekcie i w jakiej roli decydują przydziały do projektów. Przydział może dotyczyć skierowania developera do pracy nad nową grą komputerową na najbliższy rok, wysłania elektromontera na kilka dni do wsparcia zespołu kończącego realizację remontu czy oddelegowania za granicę opiekunki do pracy w opiece nad starszą osobą.

Przydziały pracowników do projektów

Podobnie jak różne są projekty, tak różne są znaczenia przydzielania do nich pracowników, ale jednak wszystkie te procesy, niezależnie od znaczenia, przebiegają bardzo podobnie. W Atomie wystarczy wskazać pracownika, stanowisko pracy i czas skierowania do projektu. Na tej podstawie, przy dobrze wprowadzonych umowach można już automatyzować wyliczanie wynagrodzeń.

Przydziały do projektów stanowią historię pracy pracownika w firmie. Oprócz okresów pracy wynikających z tychże przydziałów, możliwe jest także rejestrowanie okresów o odmiennym charakterze - jak okresy zwolnienia lekarskiego (L4) oraz urlopy. Okresy inne niż praca nie są powiązane z projektem, ale są widoczne w historii przydziałów pracownika a także wpływają na rozliczenie jego czasu pracy.

Harmonogram

Harmonogram projektu to zestawienie planu z jego wykonaniem - plan projektu jest określony przez okresy projektu - wiadomo z nich w jakim okresie jaką ilością pracowników należy dany projekt obłożyć. Za wykonanie planu odpowiadają zaplanowane przydziały do projektów - czyli kto w danym okresie będzie w tym projekcie pracował.

Harmonogram

Okresy projektu i przydziały rzadko się idealnie pokrywają, często rotacje pracowników nie dotyczą całej ekipy, tylko pojedynczych osób, W takim przypadku, bez odpowiednich narzędzi planowania ciężko jest zapanować nad właściwym przygotowaniem wymian, transportów czy wręcz nad pozyskaniem odpowiedniej liczby pracowników. Narzędzie harmonogramu pozwala zobaczyć wszystkie projekty razem lub każdy z osoba właśnie z punktu widzenia planowania i gotowości do wykonania tego planu. Jeśli mamy zapewnić 5 pracowników, 2 wraca z delegacji i trzeba znaleźć na to miejsce 2 nowych, a kilka dni później wymienić kolejną 2-kę - system to pokaże w postaci pojedynczych zdarzeń wymiany i okresów stabilności pomiędzy nimi.

W harmonogramie zbiorczym otrzymujemy widok nadchodzących zdarzeń ze wszystkich projektów - wyjazdów i powrotów z oddelegowań - dzięki temu łatwo zobaczyć, na ile dni do przodu wszystko jest zaplanowane, czy pojawiły się jakieś nowe trudności, którymi trzeba się zająć, czy są jakieś potencjalnie ryzykowne wymiany, na które nie udaje się znaleźć zastępczego obłożenia - to wszystko widać w czytelnym zestawieniu, w czym dodatkowo pomagają liczne filtry na status okresu czy zakresy dat.

Rozliczenie projektów

Rozliczenie projektów

Raport rozliczenia projektów pozwala zestawić wartości kosztów i przychodów związanych z projektem z naliczeniami godzinowymi dla tych projektów. W rezultacie otrzymujemy informację, jaki za badany okres dany projekt wygenerował przychód, koszty a więc i zysk, a także ile łącznie przepracowano w nim godzin, i jaki to daje współczynnik przychodu czy zysku w przeliczeniu na 1 godzinę.

Raport pozwala analizować w zadanym okresie czasu wszystkie lub tylko wybrane projekty, a wyniki eksportować do pliku excela.