Co nowego w wersji 1.12

Najnowsza wersja Atom ERP 1.12 zawiera wiele nowych funkcjonalności, usprawnień, jak i poprawek błędów. Te najistotniejsze zmiany opisane są w artykule.

Co nowego w wersji 1.12

Najnowsza wersja Atom ERP 1.12 zawiera wiele nowych funkcjonalności, usprawnień, jak i poprawek błędów. Te najistotniejsze zmiany opisane są w artykule.

16.02.2022

Najnowsza wersja Atom ERP 1.12 zawiera wiele nowych funkcjonalności, usprawnień, jak i poprawek błędów. Te najistotniejsze zmiany opisane są w poniższym artykule.

Raport udziału spedytorów w zleceniach transportowych

Dostępne w module transport, logistyka, spedycja

Dodano raport ilościowego i wartościowego udziału poszczególnych spedytorów w całkowitym zysku ze zleceń transportowych firmy.
 

Raport udziału klientów w zleceniach transportowych

Dostępne w module transport, logistyka, spedycja

Dodano raport ilościowego i wartościowego udziału poszczególnych klientów w całkowitym zysku ze zleceń transportowych firmy.
 
   

Raport średniego zysku na zlecenie transportowe

Dostępne w module transport, logistyka, spedycja

Dodano raport sumarycznego i średniego zysku za dany okres związanego ze zleceniami transportowymi.
 

Raport urodzin kontaktów

By nigdy nie zapomnieć o urodzinach pracownika czy kontrahenta, dodaliśmy raport prezentujący w czytelnej postaci daty urodzin kontaktów, z możliwością filtrowania po miesiącu, czy dniu.
 

Doładowywanie komentarzy w zakładce Przegląd

W przypadku długich dyskusji w zakładce Przegląd karty konaktu, z dużą ilością komentarzy dodanych kontaktu, projektu, czy dowolnego innego obiektu, ładowane jest tylko najnowszych 30 wątków. Starsze komentarze doładowywane są na żądanie.

Podstawowa informacja kontekstowa o obiekcie

W wielu miejscach systemu wprowadziliśmy wyświetlanie podstawowej informacji o wskazywanym obiekcie. Po najechaniu wskaźnikiem myszy, w wyświetlonym dymku prezentowane są dane zależne od typu wskazywanego obiektu.
 

Kwota do rozksięgowania dokumentem księgowym

Dostępne w module księgowość

Podpowiadana podczas księgowania kwota “do rozksięgowania” jest od teraz tylko sugestią, informującą o wartości księgowanego dokumentu. Możliwe jest więc utworzenie dokumentu z bilansem różniącym się od tej wartości.
 

Lepsze wyświetlanie powiązanych obiektów w panelu powiązanych

Powiązane obiekty prezentowane są według rodzaju powiązania i wypisanych jest pierwszych 5 powiązań z każdego rodzaju. Gdy powiązań danego rodzaju jest więcej niż 5, obok nazwy rodzaju podana jest ich liczba. Kliknięcie w nazwę rodzaju przenosi do pełnego widoku listy wszystkich powiązań danego typu.
 

Stawki dzienne w umowie z klientem

Dostępne w module HR
W umowach z klientem obsługiwana jest teraz, oprócz stawki miesięcznej, także stawka dzienna. Jest to także uwzględniane przy rozliczeniu klientów rozliczenia. 
 

Wskazanie projektu w rozrachunku z pracownikiem

Dostępne w module HR

Przy dodawaniu rozrachunku z pracownikiem można teraz wskazać projekt, w ramach którego ma zostać rozliczony dany rozrachunek. Kwota rozrachunku stanie się wtedy przychodem/kosztem wskazanego projektu.
 


Pomoc użytkownika w systemie

Do systemu dodana została instrukcja/pomoc użytkownika, która będzie systematycznie rozbudowywana.
 

Filtr na województwo w widoku listy kontaktów

Dodaliśmy filtr na województwo do widoku listy kontaktów.
 


Rozbudowa modułu rozliczeń

Dostępne w module księgowość

Cykliczne, automatyczne rozliczanie firmy obsługuje obecnie wiele różnych sposobów rozliczeń działających w ramach jednego systemu. W połączeniu z obsługą wielu podmiotów (firm) w jednym systemie, możliwe jest sprawne rozliczanie grupy firm z jednej instancji systemu.

Wstępne filtrowanie kolekcji dostępnej w kontrolkach wyboru

Zawartość kolekcji dostępnej w kontrolkach wyboru można teraz wstępnie ograniczyć za pomocą zestawu filtrów dostępnych powyżej danej kontrolki.

Nowe typy konfigurowalnych danych dodatkowych

Funkcjonalność konfigurowania dodatkowych pól do dowolnych obiektów systemu została rozbudowana o nowe typy: tablica tekstów oraz plik.

Oprócz powyższych obsługiwane są pola takie jak: tekst krótki i długi (pole tekstowe), tekst formatowany, liczba, wartość logiczna, data i czas, czy pole wyboru spośród predefiniowanego zestaw wartości.


Lepsze wsparcie dla większej ilości pracowników w panelu na karcie kontaktu firmowego

W przypadku większej pracowników powiązanych z firmą, w panelu na karcie firmy pokazywanych jest tylko pierwszych 20, a reszta dostępna jest w widoku pełnej listy po kliknięciu przycisku “więcej” (z trzema kropkami).

Usprawnienia modułu kontroli jakości

Dostępne w module kontroli jakość

Uporządkowaliśmy moduł kontroli jakości, który dostał od teraz swoją pozycję w menu, z której dostępne są widoki listy z ocenami, ankietami oraz reklamacjami.

W każdym z widoku ustandaryzowaliśmy zestawy kolumn oraz filtry. 

Na kartach obiektów, którą mogą być podmiotem ankiety, reklamacji, lub też mogą być oceniane, dostępny jest panel podsumowujący informacje oraz możliwość ocenienia, czy dodania ankiety/reklamacji z bieżącego kontekstu pracy.

Rozliczenie klientów z planu projektu

Dostępne w module księgowość

W ramach automatycznego rozliczenie klientów uwzględniany jest obecnie ustalony ze zleceniodawcą plan projektu oraz ewentualnie

Wielowalutowa obsługa rozliczeń pracowników z kart pracy

Dostępne w module księgowość

Rozliczenie pracowników dotychczas obsługiwało tylko jedną, podstawową walutę zdefiniowaną w systemie. Od teraz wspierane jest wielowalutowe rozliczenie wynagrodzeń pracowników wyliczanych z kart pracy.

Dodatkowo zapewniliśmy, by specyfikacja rozliczenia pracownika dostępna była w przejrzysty sposób na dedykowanych każdemu pracownikowi zestawie technicznych kont księgowych. 

 

Filtr na źródło pozyskania klienta

Dostępne w module CRM

W widoku listy kontaktów dostępny jest od teraz filtr na źródło pozyskania klienta kontaktu.

Powód zakończenia współpracy z kontrahentem

Dostępne w module CRM

Dla kontaktu można teraz określić powód zakończenia współpracy definiowany w zarządzalnym słowniku, a w widoku listy kontaktów dostępny jest odpowiedni filtr.

Raport powodów zakończenia współpracy z kontaktem

Dostępne w module CRM

Dodany został raport powodów zakończenia współpracy z kontrahentami, wspomagający analizę utraty klientów w danych okresach czasu, z uwzględnieniem filtrów na rolę, czy tag kontaktu.

Tytuł ankiety

Dostępne w module kontroli jakość

Dla ankiet można teraz określić nazwę (tytuł), która wyświetlana jest przy jej uzupełnianiu

 

Zakładka interesów kontaktu

Dostępne w module CRM

Na karcie kontaktu dodana została zakładka z listą interesów kontaktu (czyli takimi, w których kontakt jest klientem), pokazywana tylko, gdy istnieje choć jeden interes z kontaktem.
Z zakładki tej utworzyć też można nowy interes dla kontaktu.

Harmonogram projektu w zakładce karty zleceniodawcy

Dostępne w module projekty

Na karcie kontaktu pokazujemy zakładkę z jego projektami, gdy tylko dany kontakt jest zleceniodawcą choć jednego projektu. W przypadku wielu projektów prezentowana jest ich lista.
  Gdy projekt jest tylko jeden, pokazywany jest jego pełen harmonogram.

Kolorowanie tagów w widoku listy

W widoku listy tagi w każdym rekordzie wyświetlane są w skonfigurowanym kolorze.

Wybór załączników w grupowym rozsyłaniu rozliczenia klientom

Dostępne w module księgowość 

Podczas grupowego rozsyłania emailem rozliczeń okresu klientom, można teraz wybrać załączniki, które mają zostać do każdej wiadomości dołączone. Na chwilę obecną obsługiwane jest dołączenie wystawionej w ramach rozliczenia faktury oraz kart pracy będących podstawą faktury.

Rozbudowa harmonogramu projektów

Dostępne w module projekty

Rozbudowaliśmy i usprawniliśmy harmonogram projektów, dodając, oprócz filtrowania po statusie, czy dacie okresu, także filtrowanie po tagach okresów prezentowanych na harmonogramie.

Tagi w okresach pasujących do zadanego filtra są odpowiednio kolorowane.

Po na najechaniu wskaźnikiem myszy na dany wiersz harmonogramu prezentowana jest ikona ołówka, którego kliknięcie umożliwia bezpośrednie wyedytowanie danego okresu pracy wprost z harmonogramu.

Po najechaniu na nazwisko pracownika w dymku wyświetlane są daty okresu pracy.

Oznaczenie kolorystyczne statusu pozycji harmonogramu, której jest ściśle związane z wymaganiem planu projektu vs plan pracy, przenieśliśmy właśnie do kolumny z liczbą przypisanych i zaplanowanych pracowników.

Tagowanie okresów pracy

Dostępne w module HR

Okresy pracy mogą być teraz dowolnie tagowane, a na podstawie tych tagów filtrować można harmonogram projektów.

Tagi w eksportach list

Eksport każdej listy zawiera teraz kolumnę z tagami, pod warunkiem, że eksportowana kolekcja posiada w ogóle możliwość tagowania.

Niezależne ustawienia filtrów w różnych oknach przeglądarki

System może zostać tak skonfigurowany, by w każdym oknie przeglądarki pamiętany był inny stan list, tj. ustawione filtry, kolumna do sortowania, wyszukiwanie.


Poprawki błędów

  • Panele z dodatkowymi atrybutami kontaktów pokazywane były zawsze, ignorowana była powiązana z nimi rola
  • Projekt był niewidoczny na zbiorczym harmonogramie projektów, gdy miał zdefiniowany tylko plan projektu, bez żadnych okresów pracy
  • Poprawa błędnego działania filtra wysłano w widoku listy faktur
  • Poprawa błędnego działania filtra statusu płatności w widoku listy faktur
  • Poprawa uprawnień roli spedytor w zakresie dostępu do listy wszystkich faktur
  • Nie dało się zmienić okresu pracy typu "praca" na L4/urlop
  • Poprawa sortowania danych (malejąco, od najczęstszego do najrzadszego) w raporcie źródeł pozyskania i powodów zakończenia współpracy
  • Poprawa błędnie wypisywanego podmiotu w eksporcie z widoku listy dokumentów
  • Poprawa błędnie działającego filtra kontekstu w widoku listy szablonów treści

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania