Najważniejsze zmiany w podatkach 2024 oraz wprowadzenie KSeF

Najważniejsze zmiany w podatkach 2024 oraz wprowadzenie KSeF

Do 31 grudnia 2023 r. podatnicy byli zwolnieni z obowiązku zapłaty minimalnego podatku dochodowego za miniony rok. Od 1 stycznia 2024 r. zwolnienie przestanie obowiązywać.

Najważniejsze zmiany w podatkach 2024 oraz wprowadzenie KSeF

Najważniejsze zmiany w podatkach 2024 oraz wprowadzenie KSeF

Do 31 grudnia 2023 r. podatnicy byli zwolnieni z obowiązku zapłaty minimalnego podatku dochodowego za miniony rok. Od 1 stycznia 2024 r. zwolnienie przestanie obowiązywać.

04.03.2024

Kogo dotyczy podatek minimalny?

Zgodnie z artykułem 24ca ustawy o CIT, 10-procentowy minimalny podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy firm, które mają swoją siedzibę lub zarząd na terenie Polski i są zobowiązane do opodatkowania całkowitych dochodów, niezależnie od miejsca ich uzyskania. Dotyczy to również podatkowych grup kapitałowych, które w danym roku podatkowym odnotowały stratę z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe lub uzyskały udział dochodów z innych źródeł niż zyski kapitałowe, których wartość nie przekracza 2% ogólnych przychodów niepochodzących z zysków kapitałowych (zgodnie z przepisami). Istotny jest zatem stosunek dochodu do przychodu. Jeśli ten stosunek jest mniejszy niż 2%, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłacenia podatku minimalnego. W skrócie ogólnie 10-procentowemu podatkowi minimalnemu podlegają różne rodzaje firm, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, a także, pod określonymi warunkami, spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, oraz podatkowe grupy kapitałowe mające polską rezydencję podatkową i spełniające określone w przepisach kryteria.

Kogo nie dotyczy podatek minimalny?

Podatek minimalny nie obejmuje wszystkich podatników. Nie podlegają mu między innymi:

 • Mali podatnicy
 • Podmioty opodatkowane estońskim CIT
 • Podmioty będące stronami umowy o współdziałanie
 • Osoby, których dochody w danym roku podatkowym są niższe o co najmniej 30% w porównaniu z poprzednim rokiem.
 • Nowo rozpoczynający działalność w roku podatkowym rozpoczęcia działalności oraz przez kolejne dwa lata podatkowe.
 • Członkowie grupy składającej się z co najmniej dwóch spółek, gdzie jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy co najmniej 75% udziału w kapitale zakładowym pozostałych spółek należących do tej grupy, a udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach przekracza 2%.
 • Podatnicy, których udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a sam podatnik nie posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 5% udziałów, lub akcji w kapitale innej spółki, lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, lub innych praw majątkowych o charakterze powierniczym.

Krajowy System e-faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest ogólnokrajowym systemem teleinformatycznym, który został opracowany w celu całkowitej cyfryzacji procesu fakturowania. Stanowi centralną bazę faktur, nadzorowaną przez Krajową Administrację Skarbową, umożliwiającą podatnikom VAT generowanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.

Kiedy zostanie wprowadzony?

System KSeF został wprowadzony jako opcja dobrowolna dla podatników, począwszy od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast data obowiązkowego korzystania z tego systemu dla czynnych podatników VAT oraz dla podatników zidentyfikowanych w Polsce do procedury OSS z polskim NIP nie jest jeszcze znana. Według Ministerstwa Finansów istnieją istotne niedociągnięcia w systemie związane z kodem, funkcjonalnością i wydajnością. Niemniej jednak planowany jest zewnętrzny audyt.

Księgowość z Atom ERP!

Atom ERP, nawet w swojej podstawowej wersji bez dodatkowego modułu księgowości, umożliwia tworzenie różnych rodzajów dokumentów, takich jak:

 • faktury VAT
 • proformy
 • marże
 • dokumenty wewnętrzne
 • zaliczki
 • korekty

Dostępny online, doskonale zastępuje dotychczasowe oprogramowanie do fakturowania stosowane w firmie. Zapewnia obsługę podzielonych płatności i odwróconego obciążenia, umożliwia rejestrowanie kodów GTU dla potrzeb JPK, definiowanie własnych stawek VAT oraz obsługę wielu języków i walut. Pozwala na rejestrowanie otrzymanych płatności i wysyłanie faktur w formacie PDF na adres e-mail nabywcy bezpośrednio z systemu.

Blog

Najnowsze wpisy z naszego bloga, aktualności i nowości w systemie:Zastosowania