HR - raport KRAZ-IDZ dla agencji zatrudnienia

HR - raport KRAZ-IDZ dla agencji zatrudnienia

HR - raport KRAZ-IDZ dla agencji zatrudnienia

Raport KRAZ-IDS służy obliczeniu wartości pomocnych przy wypełniania druku o tej samej nazwie czyli Informacji o działalności agencji zatrudnienia w zakresie świadczenia na terytorium RP usług pracy tymczasowej. Zawężony jest do punktów 5.1, 5.2 i 5.3 deklaracji.

Poszczególne wartości wyliczane są wg. następujących zasad

 1. Analizowana są tylko umowy z pracownikami które mają wypełnione pole “praca dla” oraz które miały choć jeden dzień obowiązywania w analizowanym okresie.
  1. W szczególnym przypadku, jeśli umowa była aneksowana, lub z jednym pracownikiem istniało więcej umów to ilość umów (5.3) nie jest równa ilości pracowników (5.1)
 2. Kraje związane z klientami są brane z adresu typu “siedziba główna” - jako zagranicznych klientów traktowani są ci, którzy mają ustawiony w tym adresie kraj inny niż Polska
 3. Jako cudzoziemców rozumiemy pracowników, których obywatelstwo jest inne niż polskie (dopasowanie po nazwie, np polskie, polska itp)
 4. Pracownicy wysłani za granicę to ci, którzy mają umowę z klientem, który posiada zagraniczny adres “siedziby głównej”
 5. Czas pracy pracowników jest liczony z okresów pracy typu praca, związanych z analizowaną firmą
  1. Zliczane są dni pracy z okresów pracy, które obowiązują w okresie trwania umowy. Czyli aby dzień został zaliczony na dany dzień pracownik musi posiadać umowę (ważną w okresie raportu) oraz okres pracy.
  2. Umowy, jak wskazano w zasadzie nr 1, są ograniczone czasowo do okresu analizowanego przez raport. Jeśli raport dotyczy roku 2021 a umowa zaczęła się w 2020 roku, to taka umowa się wlicza do raportu.
  3. Jeśli we wspomnianym wyżej przypadku umowa obowiązywała już od 2020 roku, to cały czas pracy w jej okresie obowiązywania jest liczony. Inaczej nie miałaby sensu, w rocznym sprawozdaniu, kolumna na ilość pracowników pracujących powyżej 12 miesięcy.
  4. Czyli ilość dni pracy pracownika zależy do okresów umów i pokrycia ich okresami pracy.
  5. Jako pracujących do 3 miesięcy system zlicza pracowników z ilością dni pracy <= 92
  6. Jako pracujących od 3 do 12 miesięcy system zlicza pracowników z ilością dni pracy > 92 i <= 365
  7. Jako pracujących powyżej 12 miesięcy system zlicza pracowników z ilością dni pracy >= 365
Raporty

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: