Zarządzanie pracownikami w projektach

Zarządzanie pracownikami w projektach w systemie Atom ERP obejmuje między innymi przydzielanie pracowników lub ich grup do poszczególnych zleceń. Możliwe jest również monitorowanie dokumentacji osób zatrudnionych do pracy nad projektem oraz śledzenie postępów realizacji zlecenia. Przechowywanie informacji i przekazywanie ich między operatorami systemu ułatwia przypisywanie dowolnych notatek i wgrywanie załączników do karty projektu. Te funkcje systemu Atom ERP w szczególności sprawdzą się w przedsiębiorstwach, które zajmują się oddelegowaniami pracowników – przykładem może być agencja pracy.

Zarządzanie pracownikami w projektach

Zarządzanie pracownikami w projektach w systemie Atom ERP obejmuje między innymi przydzielanie pracowników lub ich grup do poszczególnych zleceń. Możliwe jest również monitorowanie dokumentacji osób zatrudnionych do pracy nad projektem oraz śledzenie postępów realizacji zlecenia. Przechowywanie informacji i przekazywanie ich między operatorami systemu ułatwia przypisywanie dowolnych notatek i wgrywanie załączników do karty projektu. Te funkcje systemu Atom ERP w szczególności sprawdzą się w przedsiębiorstwach, które zajmują się oddelegowaniami pracowników – przykładem może być agencja pracy.

Przydzielanie pracowników do projektów

Przydzielanie pracowników do projektów

Wypełnianie etatów w zleceniach odbywa się poprzez dodawanie pracowników do kart projektów. Operator wybiera poszczególne osoby z rejestru pracowników, a po przypisaniu ich do zlecenia, dane pracowników w zakładce projektu zostają automatycznie uzupełnione. System na bieżąco kontroluje zapełnienie etatów. W przypadku rezygnacji któregoś z pracowników, oprogramowanie wyświetla informację o konieczności wypełnienia wakatu. W systemie zapisywana jest wszelka aktywność w zakresie przydzielania osób do kart projektu.

Monitorowanie dokumentacji pracowników

Monitorowanie dokumentacji pracowników

W karcie projektu widoczne są profile wszystkich pracowników zatrudnionych przy danym zleceniu. Poza danymi osobowymi, system gromadzi również wszelkie dokumenty, których wymaga klient do pracy przy projekcie – uprawnienia do obsługi urządzeń czy pracy na wysokości, badania lekarskie, potwierdzenia odbycia szkoleń. W Atom ERP kontrolę nad projektem znacznie ułatwia monitorowanie dokumentacji pracowników, które obejmuje sprawdzanie zarówno posiadania przez pracownika koniecznych uprawnień, jak i aktualności dokumentów.

Pobieranie dokumentów z danego projektu

Pobieranie dokumentów z danego projektu

W systemie Atom ERP użytkownik może pobrać dokumentację grupowo od wszystkich pracowników przypisanych do danej karty projektu. Nie ma wówczas konieczności wyszukiwania każdego pracownika z osobna w rejestrze pracowników – w razie potrzeby, konkretne dokumenty można grupowo pobrać i wysłać do klienta lub wydrukować.

Obserwacja postępu prac nad projektem

Obserwacja postępu prac nad projektem

W systemie Atom ERP użytkownik ma do dyspozycji wiele narzędzi, które ułatwiają śledzenie postępu prac nad projektami. Możliwe jest tworzenie zadań i przypisywania ich do konkretnych projektów. Przydatną funkcją jest również dodawanie dowolnych notatek, które przypominają o ważnych zadaniach lub przekazują ważne informacje innym użytkownikom systemu. Do kart projektów można również wgrywać dowolne formy załączników. System automatycznie zapisuje aktywność operatorów systemu w obrębie poszczególnych kart.

Wirtualny magazyn

Wirtualny magazyn

Zarządzanie projektami w Atom ERP obejmuje również dysponowanie sprzętem i narzędziami wykorzystywanymi przez pracowników przy danym zleceniu. Operator systemu może zarezerwować narzędzia, przypisując je do danego projektu, możliwe jest również przydzielenie sprzętu do konkretnych pracowników. Na podstawie wprowadzonych informacji generowane są protokoły przekazania sprzętu, które pozwalają skrupulatnie monitorować stany magazynowe i kontrolować powrót sprzętu do magazynu po zakończeniu pracy.

Moduły użyte do realizacji funkcji


HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Atom ERP obejmuje między innymi generowanie dokumentów, organizowanie rekrutacji oraz planowanie obłożeń. Na podstawie czasu pracy i umów wyliczane są wynagrodzenia.

Projekty

Moduł wspiera obsługę projektów poprzez gromadzenie dokumentacji, planowanie realizacji powiązanych z projektem etapów oraz zadań, a także planowanie oraz weryfikację obłożenia pracownikami.

Zasoby

Ewidencja zasobów z terminarzem zdarzeń rezerwacyjnych lub serwisowych. Obsługa rezerwacji sprzętu, pomieszczeń, pojazdów czy maszyn. Ewidencja przebiegu pojazdów.

Magazyn

Zapewnienie prawidłowej gospodarki magazynowej. Obsługa dokumentów magazynowych związanych z przyjeciem i wydaniem towarów czy przesunieciami międzymagazynowymi,