Plan kont księgowych

Atom ERP automatyzuje wiele procesów w obrębie księgowości. Operacje finansowe realizowane są na podstawie planów kont księgowych, które tworzone są w strukturze drzewa i składają się z kont syntetycznych i analitycznych. Konta mogą być generowane dynamicznie na podstawie danych zapisanych w systemie. Wielopoziomowy wykaz kont, dzięki intuicyjnym funkcjom filtrowania i raportowania danych, pozwala na uporządkowanie i kontrolę wszystkich płatności w przedsiębiorstwie.

Plan kont księgowych

Atom ERP automatyzuje wiele procesów w obrębie księgowości. Operacje finansowe realizowane są na podstawie planów kont księgowych, które tworzone są w strukturze drzewa i składają się z kont syntetycznych i analitycznych. Konta mogą być generowane dynamicznie na podstawie danych zapisanych w systemie. Wielopoziomowy wykaz kont, dzięki intuicyjnym funkcjom filtrowania i raportowania danych, pozwala na uporządkowanie i kontrolę wszystkich płatności w przedsiębiorstwie.

Plany kont w strukturze drzewa

Plany kont w strukturze drzewa

W oprogramowaniu Atom ERP możliwe jest tworzenie dowolnych planów kont opartych na strukturze drzewa. Oznacza to, że plan kont składa się z poziomów – kont syntetycznych oraz odpowiadających im kont analitycznych (pomocniczych). Do kont księgowych przypisuje się ogólne kategorie, takie jak Materiały czy Rozliczenia z dostawcami. Zapisy księgowe wykonywane się na podlegających im kontach analitycznych. Za ich pomocą uzupełnia się i porządkuje zapisy, na przykład dzieląc środki finansowe firmy na węższe kategorie, do których są przeznaczone.

Dynamiczne konta

Dynamiczne konta

Konta księgowe w systemie Atom ERP tworzone są w sposób automatyczny, w oparciu o zgromadzone dane różnego typu. Wykorzystywane są informacje z rejestrów projektów, pracowników, zebranych kontaktów, a także zasobów sprzętowych i kategorii transakcji. Znacznie ułatwia to wykonywanie operacji finansowych, ponieważ nie trzeba wcześniej definiować kont, a powstają one automatycznie wraz z utworzeniem danego obiektu w systemie.

Wyszukiwanie i przeglądanie danych

Wyszukiwanie i przeglądanie danych

W obrębie planu kont księgowych system Atom ERP umożliwia łatwe i intuicyjne wyszukiwanie kont, co znacząco usprawnia prowadzenie i kontrolowanie operacji finansowych w firmie. W oprogramowaniu tworzony jest rejestr kont księgowych, w którym automatycznie zapisywane są informacje o poszczególnych transakcjach. W rejestrze możliwe jest szybkie filtrowanie kont i podgląd wszystkich płatności; operator może również sprawdzić bilans pieniężny na każdym z kont i powiązanych z nimi subkontach.

Przełączanie między planami kont

W zależności od potrzeby, w systemie można tworzyć wiele planów kont księgowych, uporządkowanych w oparciu o różne kryteria. Atom ERP umożliwia łatwe poruszanie się wśród danych księgowych i przełączanie pomiędzy różnymi planami kont. W oprogramowaniu dostępna jest także funkcja eksportu danych. Pliki można wysłać do zewnętrznych programów w celu obróbki, na przykład do MS Excel.

Przełączanie między planami kont

Raportowanie danych

Raportowanie danych

Obsługa księgowości w Atom ERP obejmuje również funkcję tworzenia raportów. Na podstawie danych można generować szczegółowe raporty finansowe, które zestawiają przychody przynależne do danych projektów z poniesionymi kosztami. Raporty obejmują wszystkie kategorie transakcji zdefiniowane w systemie, takie jak koszty materiałów czy wynagrodzeń pracowniczych. Uwzględnienie tak dużej ilości danych pozwala łatwo uwidocznić obszary przynoszące największe wydatki w porównaniu do przychodów i tym samym ocenić rentowność projektów w danym przedziale czasowym.

Moduły użyte do realizacji funkcji


Projekty

Moduł wspiera obsługę projektów poprzez gromadzenie dokumentacji, planowanie realizacji powiązanych z projektem etapów oraz zadań, a także planowanie oraz weryfikację obłożenia pracownikami.

Finanse i Księgowość

Moduł księgowości w Atom ERP przewiduje automatyczne generowanie dokumentów i dynamiczne plany kont, a także monitorowanie płynności finansowej i terminów płatności faktur.