Analiza przepływów finansowych

Rozszerzony modułu finansowy zwiększa możliwości systemu Atom ERP w zakresie zarządzania rentownością i płynnością finansową przedsiębiorstwa. To dodatkowy segment, za pomocą którego można uzupełnić funkcjonalność systemu w zakresie rozliczeń i analizy biznesowej.

Analiza przepływów finansowych

Rozszerzony modułu finansowy zwiększa możliwości systemu Atom ERP w zakresie zarządzania rentownością i płynnością finansową przedsiębiorstwa. To dodatkowy segment, za pomocą którego można uzupełnić funkcjonalność systemu w zakresie rozliczeń i analizy biznesowej.

Rozszerzony moduł finansowy – praktyczny dodatek do segmentu rozliczeń systemu Atom ERP

Rozszerzony modułu finansowy zwiększa możliwości systemu Atom ERP w zakresie zarządzania rentownością i płynnością finansową przedsiębiorstwa. To dodatkowy segment, za pomocą którego można uzupełnić funkcjonalność systemu w zakresie rozliczeń i analizy biznesowej. Zautomatyzowane procesy księgowe i gromadzenie informacji o prowadzonych biznesach pozwalają na jasne i przystępne zobrazowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, co pomaga w kontrolowaniu wypłacalności firmy i pozwala na bieżąco rozwiązywać wszelkie nieprawidłowości.

Najważniejsze funkcje rozszerzonego modułu finansowego

  • W systemie Atom ERP są rejestrowane wszystkie faktury kosztowe wystawione na przedsiębiorstwo. W zakresie możliwości rozszerzonego modułu finansowego leży między innymi obsługa modelu split payment, czyli wpłacania kwoty netto i podatku VAT na różne rachunki bankowe kontrahenta. Do każdego dokumentu można przypisać dowolne notatki – przekazywanie informacji w ten sposób jest bardzo pomocne, gdy więcej niż jedna osoba obsługuje dany dokument.
  • Moduł wspiera również rozksięgowywanie kosztów – jeśli na jednej fakturze widnieją koszty dotyczące różnych zleceń, system pozwala na podział tych operacji finansowych według pochodzenia. Przypisanie kosztów do odpowiadających im projektów pozwala na rzetelną analizę wydatków i dokładne obliczanie rentowności firmy na bieżąco.
  • Rozszerzony moduł finansowy wspomaga także procesy windykacyjne – przed rozpoczęciem dochodzenia płatności na drodze sądowej, system automatycznie wysyła przypomnienia o przeterminowanych płatnościach do klientów, za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.

Planowanie wydatków i utrzymanie płynności finansowej za pomocą Atom ERP

Dodatkowe funkcje modułu finansowego umożliwiają przeglądanie planowanego przepływu pieniężnego, czyli cashflow. Użytkownik może kontrolować kwoty, które mają wpłynąć do firmy i porównywać je z planowanymi płatnościami – wszystko w dowolnie wybranym zakresie dat. Ułatwia to planowanie wydatków i zapewnianie stałej wypłacalności przedsiębiorstwa. Niektóre płatności można rozłożyć na raty lub odroczyć w czasie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Płatności są tworzone automatycznie na podstawie zebranego rejestru kont. System pobiera numery rachunków ze zdefiniowanych w oprogramowaniu danych kontaktowych. Moduł przewiduje generowanie paczek przelewów – nie trzeba zlecać każdej płatności z osobna.

Atom ERP ułatwia ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa również dzięki generowaniu dowolnych raportów finansowych, tworzonych na podstawie informacji dostarczonych do oprogramowania.

Łatwa obsługa procesów księgowych w Atom ERP

Realizacja procedur finansowych w Atom ERP odbywa się podobnie do mechanizmów wykorzystywanych w klasycznej pełnej księgowości, ale jest znacznie uproszczona. System nie stanowi pełnego zastępstwa dla oprogramowania księgowego, ale w znacznym stopniu zmniejsza jego zaangażowanie, automatyzując wiele procesów. Obsługę Atom ERP można powierzyć nawet pracownikom niezaznajomionym z księgowością.

Wszystkie faktury można eksportować do formatów obsługiwanych przez inne programy, również tych przeznaczonych dla księgowości. Program pozwala także na zbiorcze przesyłanie skanów dokumentów oraz faktur w formacie PDF.